ก่อนทำขายฝากต้องรู้

 

ขายฝากคืออะไร

การขายฝาก คือ การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์อย่างหนึ่ง ซึ่งทรัพย์ที่นำมาขายฝากจะตกเป็นของผู้รับขายฝาก (นายทุน) ทันที แต่ผู้ขายฝาก(เจ้าของทรัพย์) สามารถไถ่ถอนทรัพย์สินคืนได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาขายฝาก (ระยะสัญญาเริ่ม 1ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี) หากไม่สามารถมาไถ่ถอนทรัพย์สินในระยะเวลาที่กำหนด ทรัพย์สินนั้นก็จะตกเป็นของผู้รับขายฝาก (นายทุน)ทันที โดยไม่จำเป็นต้องฟ้องร้องคดีแต่อย่างใด

นายทุนที่รับจะให้วงเงินสูงกว่าจำนอง และจะไม่ดู Statement ไม่เช็คแบลคลิส และเครดิตลูกหนี้

ขั้นตอนการทำสัญญาขายฝาก

  1. หานายทุน เพื่อรับขายฝาก ผู้ที่ต้องการขายฝาก ต้องระบุวงเงินที่ต้องการ และระยะเวลาสัญญาที่จะไถ่ถอน เพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจกับผู้ซื้อฝาก(นายทุน)
  2. ตกลงทำสัญญา ผู้ขายฝาก(เจ้าของทรัพย์) จะได้รับเงินเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดทันทีหลังทำสัญญาที่กรมที่ดินเสร็จเรียบร้อย ส่วนผู้ซื้อฝาก(นายทุน) จะได้รับโฉนดตัวจริงเป็นการค้ำประกัน
  3. เมื่อครบกำหนดสัญญา ผู้ขายฝากจะต้องนำเงินมาไถ่ถอนพร้อมดอกเบี้ย ส่วนผู้ซื้อฝาก(นายทุน) ก็จะต้องคืนโฉนดตัวจริงให้กับผู้ขายฝากและ ธุรกรรมต้องทำที่กรมที่ดินเท่านั้น

** กรณีที่สัญญาขายฝากครบกำหนดแล้วผู้ขายฝากไม่สามารถนำเงินมาไถ่ถอนได้ ผู้ขายฝากสามารถต่อสัญญาขายฝากได้ ** (แต่ต้องขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อฝาก และผู้ขายฝาก)

*** ถ้าหากไม่ต่อสัญญาขายฝากแล้วไม่มาไถ่ถอน ทางผู้ซื้อฝาก(นายทุน) ก็มีสิทธิเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์นั้นทันที ***

ข้อควรระวัง ในการทำสัญญาขายฝาก

ก่อนทำสัญญาขายฝาก ผู้ขายฝากควรพูดคุยและ ศึกษารายละเอียด เช่น วงเงิน, ดอกเบี้ย, การหักดอกเบี้ย, วันทำสัญญาอย่างละเอียดให้เข้าใจ และสามารถเจรจาเผื่อในระยะยาวเรื่องการต่อสัญญา ว่าสามารถทำได้หรือไม่  เพื่อความสบายใจกันทั้งสองฝ่าย

 

เงื่อนไขในการขายฝาก

  • วงเงินอนุมัติสูงสุด 50-60% ของราคาประเมินหรือราคาตลาด
  • ค่าปากถุง 4-5% จากยอดขายฝาก
  • ดอกเบี้ยจ่าย 15% ต่อปี
  • หักดอกเบี้ยล่วงหน้า 3 เดือน
  • ทรัพย์ขายฝาก จะเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับขายฝาก
  • ค่าใช้จ่ายที่สำนักงานที่ดิน
  • สามารถไถ่ถอนได้ เมื่อครบสัญญา

** ค่าปากถุง ดอกเบี้ยจ่าย และค่าใช้จ่ายที่สำนักงานที่ดิน ผู้ขายฝากเป็นผู้ชำระทั้งหมด **

Share

Articles - News Recommended